1

بازار عرضه و تقاضا

News Discuss 
گفتيم که افزايش قيمت کالاي جايگزين منجر به افزايش تقاضا براي خود کالا مي عرضه و تقاضا گردد. بنابراين افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد. در نتيجه ما تعادل جديدي https://emilianon2m80.qodsblog.com/13236338/تحلیل-از-دو-سمت-عرضه-و-تقاضا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story